ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ 

"ВАСИЛ ЛЕВСКИ"

С. ЛЕДЕНИК

Some Alt Text

ОУ "Васил Левски" с. Леденик

 

Основно училище "Васил Левски" с. Леденик е продължител на вековно просветно дело, започнало през 1835 година с откриването на килийно училище към църквата. През 1865 година е открито светско училище в селото. Новата сграда е построена през 1911 година и надстроена през 1938 година.

 

Паралелките са слети по класове както следва:

I - III клас, II - IV клас,  V - VI клас,   VII клас.

 

Учениците от I до IV клас  са на целодневно обучение.

 

ПЕДАГОГИЧЕСКИ ПЕРСОНАЛ

       

Директор

                 Петя Илиева Петрова

 

Старши учител

                  Радка Петкова Маринова

 

Старши учител 

                  Красимира Ганчева Живкова

 

Начален учител 

                  Светослава Христова Димитрова

 

Учител Български език и литература 

                  Мая Димитрова Миланова

 

Учител Чужд език

                  Нуржан Рамисова Исмаилова

 

Учител Математика и информатика 

                  Десимира Тончева Стефанова

 

 

НЕПЕДАГОГИЧЕСКИ ПЕРСОНАЛ

 

Счетоводител

                   Теодора Красимирова Тодорова

 

ЗАС

                   Илиана Пенева Пушкарова - Добрева

 

Помощен персонал

                   Марин Миланов Петков