ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ 

"ВАСИЛ ЛЕВСКИ"

С. ЛЕДЕНИК

Some Alt Text

Програма за предоставяне на равни възможности и за приобщаване  на деца и ученици от уязвими групи за учебната 2019/2020 година.

УЧИЛИЩЕН УЧЕБЕН ПЛАН ЗА УЧЕБНАТА 2019/2020 ГОДИНА 

График на дейностите по групи по проект "Подкрепа за успех" за периода юни - септември 2019 година

 Доставчик  по схема "Училищен плод" за 2019/2022 година.

Процедура по избор на изпълнител за доставките по схема "Училищен плод" за 2019/2022 година.

Правилник за дейността на ОУ"Васил Левски", с.Леденик за 2018-2019 учебна година

Етичен кодекс на училищната обшност